Statek a hostinec U Polaufů


Děj Klostermannova románu V ráji šumavském začíná v Polaufově hostinci na Horské Kvildě. Tehdy to byl rozsáhlý statek s živnosti hostinskou, skládající se z řady objektů (čp. 16, 17, 18 a 20). Usedlost vznikla v dávných dobách na místě, kde se setkávaly dvě staré obchodní stezky. Od Bučiny a Kvildy to byla cesta Kašperskohorská, vybudovaná ve druhé polovině 14. století na příkaz císaře Karla IV. a prastará tzv. Horní Zlatá stezka, vedoucí od Grafenau prostorem Luzného přes Modravu a Filipovu Huť směrem k nalezištím zlata u Rejštejna a na dalších úsecích toku Otavy. Lze předpokládat, že vznik usedlosti měl přímou vazbu na zabezpečení provozu na obou stezkách. Prostor patřil již od prvé poloviny 14. století městu Kašperské Hory a byl označován jako Vnitřní Kvildy (Innergefild). Před rokem 1680 byly usedlosti v dědičném nájmu Tobiáše Müllera podle tzv. emfyteutického práva. Už tento, asi prvý známý hospodář', měl v nájemní smlouvě uloženy mimo obvyklých poplatků také různé povinnosti k uživatelům obou obchodních cest. V roce 1680 postoupil Müller své držení" svobodným lidem" Mikoláši a Marii Priemovým. Také Priem musel provozovat hostinec pro pocestné a byl povinen ve válečných letech prchajícím horalům ochotně poskytnout přístřeší. Tyto podmínky stanovila zdejší pozemková vrchnost, magistrát města Kašperské Hory. Mikoláš Priam byl dobrý hospodář', přikoupil další kusy horských luk i lesa a postavil druhou podružskou chalupu. Jeho syn Lukáš převzal usedlost v roce 1707 a dále ji zvětšil. Sám sebe označoval "filiální celní nájemce".

Z toho by bylo možno usuzovat, že objekt zde byl kdysi postaven také jako celnice. V roce 1757 zde hospodařili se stejným posláním Adam a Dorothea Polauf. Usedlost se stávala značně velkým hospodářstvím. V roce 1787 je uváděn vynos 406 "Zentner" sena a 202 "Zentner" otavy. V roce 1795 převzal hospodářství Adamův Syta Jan Adam Polauf za 2.575 zlatých. Choval 8 tažných volů, 1 koně, 12 dojnic, 16 jalovic a 10 telat. Dalšími hospodáři byli od roku 1855 Erhard Polauf od roku 1873 Matyáš Polauf. V té době měl statek hodnotu 6.818 zlatých a výměru 84,5 ha. Z dalších hospodářů známý Fridrich Polauf padl v 1. světové válce, stejně jako jeho bratr Dr. Wilhelm Poleuf, poslanec rakouského parIamentu a zakladatel a předseda Německé sociální strany. Do roku 1946 pak zde hospodařil další, Fridrich Polauf.

Dnes je " u Polauf'ů" velice pěkný a velký penzion "Hones", který pokračuje ve staleté historii pohostinství v tomto místě.

zpět